Ajungi în siguranță la adresă
Transport internațional de persoane, pachete și mașini

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Subscrisa, ROMFOUR TUR S.R.L., cu sediul în social în Municipiul Fălticeni, Strada Plutonier Ghiniță, Nr. 8, jud. Suceava, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/704/2004, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J33/704/2004, Cod unic de înregistrare: 16568997, reprezentată prin administrator - Andy-Dan STAN, denumită în continuare societatea,
Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă aducem la cunoștință faptul că,  în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţilor contractuale, societatea colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării site-ului www.romfour.com
Societatea nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, stare civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea etc. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea primirii unor informații complete și adaptate nevoilor dumneavoastră.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.
Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca societatea să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentanţii societății, parteneri contractuali de servicii de înregistrare date și servicii, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
Societatea utilizează informaţiile personale pentru o mai buna înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră, în vederea asigurării unor servicii de calitate și adaptate nevoilor dumneavoastră. Confidenţialitatea datelor personale va fi asigurată de către societate şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă.
În vederea realizării scopului menţionat, societatea va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor societății, până în momentul în care dumneavoastră., sau reprezentantul dumneavoastră. legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră. sau reprezentantul legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către societate pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale societății şi/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:
•           Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
•           Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
•           Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
•           Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
•           Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
•           Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
•           Dreptul de retragere a consimțămantului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânand în continuare valabilă.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul societății cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: elena.craciun@romfour-tur.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Municipiul Fălticeni, Strada Plutonier Ghiniță, Nr. 8, jud. Suceava.
Societatea poate, dacă este cazul, să solicite persoanei interesate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Fa o rezervare telefonica