Conditiile de transport colete

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR POȘTALE

ROMFOUR TUR S.R.L., cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 16, tronson 5, parter, bl. T1B, jud. Iaşi, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J22/2961/2018, atribuit în data de 05.11.2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J22/2961/2018, Cod unic de înregistrare: 16568997, reprezentată legal prin STAN ANDY-DAN în calitate de administrator, oferă servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în următoarele condiții:

1. Condiții de acceptare a trimiterilor poștale
ROMFOUR TUR S.R.L. acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, număr de telefon) şi opțional ale expeditorului.

 • Condiții de ambalare a trimiterilor poștale:
 • să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care să nu permită vizualizarea conținutului, și care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului;
 • ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări successive, putând fi, după caz, din cutii de carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate, etc.;
 • trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, talaș, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ROMFOUR TUR S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză;
 • pentru manipularea ușoară și pentru evitarea deteriorării coletelor, limita maximă de greutate este de 25 kilograme per colet. Tot ceea ce depășește această greutate se va așeza într-un alt colet.

ROMFOUR TUR S.R.L. nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

 • Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:
 • trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs (ca de exemplu: muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil etc.);
 • trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun ambalate în ambalaje necorespunzătoare, care cedează foarte ușor (ca de exemplu: saci menajeri, sacoșe de plastic, etc.) sau ambalaje în care se introduce o greutate peste limita recomandată de producător;
 • trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
 • trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare (ca de exemplu: opere de artă, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, sume de bani, etc.);
 • trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăți privind manipularea față de mijloacele sau instalațiile furnizorului de servicii poștale;
 • trimiterile poștale care conțin tutun, alcool, substanțe stupefiante sau psihotrope precum și orice produse derivate ale acestora.

 

ROMFOUR TUR S.R.L. va refuza preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare menționate mai sus.
Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.
De asemenea, ROMFOUR TUR S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularități constau în asigurarea unei trimiteri poștale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale.
Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale ce face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, ROMFOUR TUR S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul  (de exemplu, fax, e-mail, etc.) fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 10.000 ron.
Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul ROMFOUR TUR S.R.L., expeditorul este de acord cu termenii și condițiile impuse de ROMFOUR TUR S.R.L., din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).
2. Condiții de calitate ale serviciilor poștale
Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de acces deservite de personal ROMFOUR TUR S.R.L. sau de la adresa indicată de expeditor, prin curier.
În momentul preluării, trimiterile poștale se vor cântări, măsura și greutatea ce se va lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizică și cea volumetrică.
Tariful serviciului poștal se achită în numerar de către destinatar sau expeditor, în RON sau Euro.
Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.
Timpii de livrare pentru o trimitere poștală nu vor depăși 7 zile lucrătoare de la data preluării (atât în cazul trimiterilor poștale interne, cât și internaționale).
În cazul în care destinatarul nu este găsit la adresa indicată ROMFOUR TUR S.R.L. va notifica (aviza) destinatarul despre încercarea de livrare a trimiterii poștale, punctul de contact de la care o poate ridica și o va păstra la punctul de contact, în vederea predării către destinatar, timp de 15 zile de la avizare.
Pentru a asigura expedierea transmiterii poștale către destinatar, expeditorul va indica și numărul de telefon al destinatarului.
ROMFOUR TUR S.R.L. va returna trimiterea poștală clientului expeditor, la punctul de access sau la adresa indicată de acesta, în funcție de modul în care a fost preluată trimiterea, cu aplicarea unui tarif egal cu cel de livrare, în termen de 30 de zile, atât în cazul trimiterilor poștale interne, cât și pentru cele internaționale, calculate de la data expirării perioadei de avizare sau a încercării de livrare, după caz, dacă aceasta nu a putut fi predată destinatarului din unul dintre următoarele motive:

 • adresa destinatarului nu există/este greșită;
 • destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poștală nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea acesteia.

Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni de la data preluării în depozitul ROMFOUR TUR S.R.L. din municipiul Fălticeni. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea poștală, aceasta va trece, fără nicio notificare sau formalitate prealabilă, în proprietatea ROMFOUR TUR S.R.L.
Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului, ROMFOUR TUR S.R.L. va percepe un tarif de 1 leu/zi, după expirarea termenului de avizare.

3. Soluționarea reclamațiilor
În cazul în care Clientul dorește să facă o reclamație ca urmare a pierderii, livrării greșite, deteriorării parțiale sau totale a unei expedieri, precum și o reclamație referitoare la angajații ROMFOUR TUR S.R.L., Clientul trebuie să respecte procedura menționată în cele ce urmează:
a) Reclamația trebuie făcută, în mod obligatoriu, în scris și va fi transmisă prin e-mail pe adresa: reclamații@romfour-tur.ro sau poate fi trimisă în plic recomandat, cu confirmare de primire, la adresa din mun. Fălticeni, str. Plutonier Ghiniță nr. 8, jud. Suceava sau la adresa Mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 16, tronson 5, parter, bl. T1B, jud. Iaşi sau o poate depune personal la adresele sus-menționate, în maxim 6 luni calculate de la data la care expedierea a fost preluată de către ROMFOUR TUR S.R.L. de la Client.
b) Reclamația trebuie documentată prin punerea la dispoziție de către Client a tuturor datelor relevante privind evenimentul produs și reclamat, inclusiv al ambalajului original al expedierii. De asemenea, reclamația va trebui să cuprindă pretenţiile reclamantului, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact, precum și să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie AWB, a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.).
c) Conform prevederilor legale și în concordanță cu prevederile contractuale stabilite între ROMFOUR TUR S.R.L. și Clienții săi, termenul de soluționare/închidere al reclamațiilor este de 90 de zile calculate din momentul înregistrării acestora.
d) Fiecare reclamație se va înregistra de către ROMFOUR TUR S.R.L. în „Registrul de Reclamații”, iar în situația în care, în urma analizării reclamației și a dovezilor puse la dispoziție de reclamant, se constată că reclamația este întemeiată, contestația va fi soluționată astfel: în situația unei reclamații privind pierderea unei trimiteri poștale sau obiecte din conținutul unei astfel de trimiteri, se va proceda la despăgubirea solicitantului numai în situația imposibilității recuperării și restituirii către acesta a trimiterii poștale/obiectelor pierdute în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației. Dacă în acest termen nu se reușește identificarea și restituirea trimiterii poștale/obiectelor declarate pierdute, în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de 30 de zile, solicitantul va fi despăgubit, în funcție de tipul serviciului ales, fie cu valoarea declarată (în cazul trimiterilor cu valoare declarată), fie cu o sumă reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în cazul trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
e) Despăgubirea se acodă Clientului prin virarea acesteia în contul bancar indicat de client în cuprinsul recmației formulate sau cash.
ROMFOUR TUR S.R.L. își rezervă dreptul de a respinge reclamația Clientului în cazul în care nu este respectată procedura descrisă mai sus.
                                                                                   

 • Limita de răspundere a ROMFOUR TUR S.R.L.

Răspunderea ROMFOUR TUR S.R.L. este limitată după cum urmează:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:                    
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu ramburs.
b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, ROMFOUR TUR S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.
În caz de pierdere sau distrugere totală a expedierii, în afara despăgubirilor prevăzute mai sus, ROMFOUR TUR S.R.L. restituie Clientului și tarifele aferente serviciului pentru care Clientul a optat și pe care ROMFOUR TUR S.R.L. le-a încasat la preluarea expedierii, precum și dobânda legală penalizatoare, conform legii.
ROMFOUR TUR S.R.L. nu acordă despăgubiri în cazul ambalărilor necorespunzătoare sau în cazul în care trimiterea poștală conține oricare dintre bunurile excluse de la colectare, sortare, transport și livrare. Ambalarea și conținutul expedierilor trebuie să respecte Condițiile de ambalare menționate la punctul 1 de mai sus.
În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

 • Cazuri de excludere a răspunderii ROMFOUR TUR S.R.L.

ROMFOUR TUR S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător pentru expedieri întârziate, situație în care ROMFOUR TU S.R.L. va acorda Clientului expedierea gratuită a trimiterii poștale întârziate sau va acorda o altă trimitere poștală gratuită.
ROMFOUR TUR S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri ca rezultat al unor:
a) Circumstanțe independente de voința noastră, în condițiile legii, dar fără a se limita la:
i) Cazul fortuit: blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei, căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, accidente rutiere independente de transportul nostru, întreruperi locale sau naționale ale transportului rutier sau probleme mecanice ce pot apărea în modul de transport, etc;
ii) Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni, incendii, inundații, ceață, zăpadă sau îngheț, deversări de fluvii, părăsiri de albii, etc;
iii) Cauze umane: războaie, starea de asediu, greve, embargouri, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, dispute locale, revolte civile, acte criminale ale terților, cum ar fi furtul sau incendiere intenționată, etc;
b) Pierderi sau daune indirecte (piederi de profit, de venit, de dobânzi, piețe de desfacere, licitații, de reputație, de oportunitate, etc).
c) Deteriorările de natură electrică sau magnetică, ștergerea înregistrărilor electronice, fotografice sau a imaginilor.

Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale sunt afișate spre consultare la sediile agențiilor ROMFOUR TUR S.R.L., pe site-ul www.romfour-tur.ro, iar exemplare ale acestora pot fi solicitate, în mod gratuit, odată cu achiziționarea serviciilor poștale.
Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale sunt valabile începând cu data de 1 august 2019.

 

ROMFOUR TUR S.R.L.
Prin administrator,
STAN ANDY-DAN